Polski

Warunki użytkowania

1. Ogólne użycie platformy

1.1. Sweek to mobilna platforma wydawnicza, która pozwala pisarzom przesyłać treści i czytniki, aby uzyskać dostęp do tych treści i je czytać. Platforma Sweek obejmuje aplikację Sweek na Android i iOS, platformę internetową i powiązane platformy.

1.2. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników strony internetowej i aplikacji Sweek, w tym do użytkowników, którzy udostępniają treści, współdziałają z innymi użytkownikami, korzystają z treści lub korzystają z platformy w jakikolwiek inny sposób.

1.3. Aby używać Sweek, musisz mieć co najmniej 13 lat.

1.4. Użytkownik zgadza się nie rozpowszechniać na żadnym innym nośniku żadnej części strony internetowej i aplikacji Sweek, w tym między innymi treści innych użytkowników, bez uprzedniej pisemnej zgody Sweek.

1.5. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania dowolnej części Sweek w danym momencie.

1.6. Zgadzasz się nie korzystać z platformy Sweek w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody serwisu sweek.com. Niedozwolone zastosowania komercyjne obejmują dowolne z tych działań podejmowanych bez wyraźnej zgody Sweek.com:

  • korzystanie ze Sweek lub powiązanych z nim usług w głównym celu zdobywania reklam innych niż treści w Sweek lub produktów bezpośrednio z tym związanych;
  • sprzedaż reklam, skierowana do treści treści użytkownika lub treści serwisu sweek.com;
  • oraz wszelkie korzystanie z platformy lub powiązanych z nią usług, które sweek.com ustala, według własnego uznania, do korzystania z zasobów Sweek lub zgłoszeń użytkowników w celu konkurowania z rynkiem strony sweek.com, jej treści i zgłoszeń użytkowników.

2. Konto

2.1. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności platformy Sweek, musisz założyć konto w Sweek.

2.2. Musisz podać dokładne i kompletne informacje podczas tworzenia konta.

2.3. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za działalność swojego własnego konta.

2.4. Nigdy nie możesz używać konta innego bez pozwolenia.

2.5. Należy natychmiast powiadomić Sweek o każdym nieuprawnionym użyciu konta lub naruszeniu bezpieczeństwa.

2.6. Sweek nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez nieautoryzowane użycie konta.

2.7. Sweek zastrzega sobie prawo do decydowania, czy treść użytkownika jest odpowiednia i jest zgodna z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Wytycznymi dla społeczności. Sweek może usunąć takie treści użytkownika, a tym samym zakończyć konto użytkownika w dowolnym momencie, bez uprzedzenia.

3. Treść użytkownika

3.1. Treść użytkownika: użytkownicy Sweek z kontem mogą przesyłać treści tekstowe, wizualne lub audiowizualne. Treści przesyłane przez tych użytkowników są określane jako "treść użytkownika" w niniejszej umowie i innych dokumentach Sweek.

3.2. Możesz uzyskać dostęp do treści użytkownika 1) do użytku osobistego 2) zgodnie z oczekiwaniami funkcji platformy Sweek 3) w granicach tej umowy: zauważając, że cała treść (zarówno zawartość użytkownika, jak i treść stworzona przez Sweek) podlega umowie

3.3. Zgadzasz się nie przesyłać żadnych treści, które naruszają nasze wytyczne dla społeczności lub są niezgodne z obowiązującymi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami.

3.4. Zachowujesz wszystkie prawa własności do treści użytkownika. Możesz także publikować treści w Sweek, które opublikowałeś gdzie indziej, o ile masz do tego prawo. Publikując zawartość użytkownika w Sweek, potwierdzasz i akceptujesz, że nie może to być w konflikcie z żadną inną zawartą przez Ciebie umową. Przesyłając treści do Sweek, niniejszym dajesz Sweek światową, niewyłączną, wolną od opłat licencyjnych licencję na używanie, reprodukowanie, dystrybucję, wyświetlanie na stronie internetowej Sweek, aplikacjach Sweek i powiązanych z nią platformach Sweek w celu promowania użytkownika treść i platformę Sweek.

3.5. Udzielasz innym użytkownikom licencji na dostęp (widok) i interakcję z treścią użytkownika.

3.6. Jeśli usuniesz swoje konto, część Twoich treści może zostać zachowana.

3.7. Jeśli prześlesz opinię, pozwolisz nam jej używać bez ograniczeń i rekompensat.

4. Polityka praw autorskich

4.1. Zawartość Sweek (z wyłączeniem zawartości użytkownika): oprogramowanie, tekst, zdjęcia, projekty i logo są własnością firmy Sweek B.V. i podlegają ochronie praw autorskich i własności intelektualnej. Treści na stronie internetowej Sweek są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i osobistych i nie mogą być pobierane, kopiowane, modyfikowane, reprodukowane, rozpowszechniane, przekazywane, wyświetlane, sprzedawane, tłumaczone, publikowane, wykonywane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika. Sweek. Sweek zastrzega sobie wszystkie prawa, chociaż nie zostało to wyraźnie określone w witrynie internetowej i aplikacjach firmy Sweek.

4.2. Zgadzasz się, że nie będziesz przesyłać materiałów chronionych prawem autorskim lub podlegających prawom własności stron trzecich, chyba że jesteś właścicielem takich praw lub masz zgodę prawowitego właściciela i zgodę od osób, których dane osobowe są zawarte w takich materiałach. opublikować materiał i przyznać Sweek wszystkie prawa licencyjne.

4.3. Sweek nie toleruje działań naruszających prawa autorskie oraz naruszania praw własności intelektualnej i usunie całą zawartość użytkownika, jeśli narusza te warunki. Sweek zastrzega sobie prawo do usuwania treści użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.

5. Bezpieczeństwo

5.1. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa, ale nie możemy zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych środków bezpieczeństwa. Natychmiast powiadom nas, gdy Twoje konto zostanie przejęte.

5.2. Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego hasła.

5.3. Odpowiadasz za aktywność na swoim koncie.

5.4. Zgadzasz się nie uruchamiać zautomatyzowanych systemów, w tym robotów, pająków, czytników offline ani żadnych innych zautomatyzowanych systemów szkodzących systemowi Sweek, chyba że jesteś publiczną wyszukiwarką w celu stworzenia niezbędnej indeksacji materiałów Sweek. Sweek zastrzega sobie prawo do odwołania zezwolenia.

5.5. Zgadzasz się nie gromadzić danych osobowych, w tym między innymi adresu e-mail, nazwy użytkownika, imienia i nazwiska, lokalizacji i hasła w jakimkolwiek celu.

5.6. Zgadzasz się nie kontaktować się z użytkownikami Sweek w jakichkolwiek celach komercyjnych bez naszej zgody

5.7. Zgadzasz się nie ingerować w związane z bezpieczeństwem funkcje strony internetowej i aplikacji Sweek.

6. Linki stron trzecich

6.1. Inni użytkownicy mogą przesyłać linki do swoich stron internetowych, które nie są kontrolowane przez Sweek. Nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny / oprogramowanie itp. Korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko. Sweek nie będzie i nie może cenzurować / edytować treści w witrynach stron trzecich.

7. Odszkodowanie

7.1. Jeśli naruszysz nasze warunki jako firma w celach komercyjnych, zgadzasz się być odpowiedzialny za wszelkie zobowiązania, koszty prawne, szkody itp., Które możemy napotkać.

8. Zastrzeżenia

8.1. Nasze usługi / produkty nie są objęte żadną gwarancją ("tak jak jest"). Sweek w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji wynikających z korzystania z platformy Sweek. Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę dochodów, brak woli lub jakiekolwiek inne materialne i niematerialne straty wynikające z korzystania z naszych usług lub nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

8.2. Dbamy o prawidłowe i kompletne wyświetlanie informacji na naszej platformie. Kiedy ta informacja przypadkowo okaże się błędna lub niekompletna, Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dodawania informacji na platformie Sweek bez uprzedniego powiadomienia.

8.3. Mimo, że dbamy (zauważamy i usuwamy procedurę), aby usunąć wszelkie treści naruszające nasze Warunki korzystania lub Wytyczne dla społeczności i aby uniknąć nadużyć, Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści użytkownika lub interakcję na naszej platformie. Ta odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na twórcy treści. Zgadzasz się, że możesz być narażony na niewłaściwe lub niedokładne treści

8.4. Platforma Sweek została zaprojektowana z myślą o optymalnym czasie pracy. Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego działania oferowanej funkcjonalności, przestojów lub ataków hakerów. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczyć czas przestoju lub awarię naszej platformy.

9. Powiadomienie i usunięcie (PIU)

9.1. Sweek przestrzega międzynarodowego kodeksu zachowania Powiadomienia i usunięcia (NTD)

9.2. Każdy użytkownik ma prawo złożyć skargę dotyczącą treści na platformie Sweek, która jest (rzekomo) niezgodna z prawem, karna i / lub niezgodna z naszymi wytycznymi dla społeczności, z prośbą o usunięcie takiej treści.

9.3. Składając skargę, użytkownik musi poinformować Sweek w sposób kompletny, w tym między innymi: dane kontaktowe użytkownika, tytuł lub link do treści do sprawdzenia oraz opis wyjaśniający, dlaczego zawartość jest niezgodna z prawem, karna i / lub niezgodne z naszymi wytycznymi dla społeczności.

9.4. Sweek rozpatrzy reklamację w ciągu dwóch tygodni od jej otrzymania, po czym Sweek skontaktuje się z użytkownikiem. Można podjąć następujące działania:

9.4.1. Sweek kontaktuje się z twórcą treści i decyduje z twórcą, jak rozwiązać sprawę, po czym Sweek skontaktuje się z użytkownikiem, który złożył skargę.

9.4.2. Sweek poprosi twórcę treści o skontaktowanie się z użytkownikiem, który złożył skargę (tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę), aby twórca i użytkownik mogli wspólnie uzgodnić rozwiązanie. Sweek będzie działał jako mediator.

9.4.3. Sweek usuwa treść, gdy jest jasne, że złożona skarga była uzasadniona. Sweek poinformuje użytkownika składającego skargę.

9.4.4. Sweek nie podejmie żadnych działań, jeśli nie zostanie to uznane za konieczne, po czym Sweek skontaktuje się z użytkownikiem, który złożył skargę.

9.5. Ogłoszenia dotyczące nakazu przeszukania dotyczące przestępstwa zostaną zweryfikowane przez Sweek w odpowiedniej oficjalnej instytucji.

10. Prawo właściwe i jurysdykcja

10.1. Spory rozstrzygane są w sądzie holenderskim

10.2. Zgadzasz się najpierw skontaktować się z nami, aby rozwiązać konflikt wewnętrznie i nieformalnie.

11. Zastrzeżenia

11.1. Nasze usługi / produkty nie są objęte żadną gwarancją ("tak jak jest"). Sweek w szczególności zrzeka się wszelkich gwarancji wynikających z korzystania z platformy Sweek. Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę dochodów, brak woli lub jakiekolwiek inne materialne i niematerialne straty wynikające z korzystania z naszych usług lub nieuprawnionego użycia przez osobę trzecią, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

11.2. Dbamy o prawidłowe i kompletne wyświetlanie informacji na naszej platformie. Kiedy ta informacja przypadkowo okaże się błędna lub niekompletna, Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub dodawania informacji na platformie Sweek bez uprzedniego powiadomienia.

Mimo, że dbamy (zauważamy i usuwamy procedurę), aby usunąć wszelkie treści naruszające nasze Warunki korzystania lub Wytyczne dla społeczności i aby uniknąć nadużyć, Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści użytkownika lub interakcję na naszej platformie. Ta odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na twórcy treści. Zgadzasz się, że możesz być narażony na niewłaściwe lub niedokładne treści

11.3. Platforma Sweek została zaprojektowana z myślą o optymalnym czasie pracy. Sweek nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego działania oferowanej funkcjonalności, przestojów lub ataków hakerów. Dołożymy wszelkich starań, aby ograniczyć czas przestoju lub awarię naszej platformy.
Niniejsze Warunki Użytkowania, wraz z Polityką Prywatności i wszelkimi zmianami oraz wszelkimi dodatkowymi umowami, które możesz zawrzeć ze Sweek w związku z naszymi produktami i usługami, będą stanowić całość umowy między tobą a Sweek dotyczącej produktów i usług.

11.4. Bez zrzeczenia się
Żadne zrzeczenie się jakiegokolwiek warunku niniejszych Warunków użytkowania nie będzie uważane za dalsze lub ciągłe zrzeczenie się tego terminu lub jakiegokolwiek innego warunku, a Sweek nie wywiąże się z żadnego prawa lub postanowienia z niniejszych Warunków użytkowania, nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia .